Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, muziekfestival, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Soms hoeft u geen aanvraag voor een evenement te doen als u aan alle voorwaarden voldoet zoals beschreven in artikel 2:25 van de APV Twenterand. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag voor een evenement dient u schriftelijk in bij de gemeente. U kunt natuurlijk ook de aanvraag digitaal indienen via onze website. Let wel op dat u dan wel in het bezit moet zijn van Digid of e-herkenning.

Evenementen worden in de gemeente Twenterand onderscheiden in drie vormen namelijk:

 • A-evenement: laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving, openbare orde en het verkeer
 • B-evenement: hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een impact op de omgeving, openbare orde en het verkeer
 • C-evenement: hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving, openbare orde en/ofregionale gevolgen voor het verkeer

Aanpak

Zo organiseert u een evenement

 • Vraag minimaal 8 weken voor aanvang van A of B-evenement vergunning aan bij de gemeente
 • Vraag minimaal 12 weken voor aanvang van C-evenement vergunning aan bij de gemeente

Mogelijk moet u ook een melding of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld

 • het plaatsen van spandoeken
 • het tijdelijk schenken van zwakalcoholhoudende dranken
 • loterij

Het kan ook zijn dat u aan andere regelgeving moet voldoen. Hierbij valt te denken bij een buitenevenement aan de Wet natuurbescherming. Of bij het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.  De gemeente zal zover mogelijk u hierop wijzen en bij helpen.

Termijn

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

U hoeft geen vergunning aan te vragen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 1. het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen tegelijkertijd (met dien verstande dat voor (rommel) markten, braderieën, daarmee vergelijkbare activiteiten en activiteiten als bedoeld onder i. een maximum van 500 personen tegelijkertijd geldt);
 2. het evenement vindt plaats tussen 07:00 en 24:00 uur;
 3. er wordt na 23:30 uur geen muziek ten gehore gebracht;
 4. bij gebruik van een gebouw wordt er voldaan aan de gebruiksvoorwaarden voortvloeiende uit de gebruiksmelding behorend bij het gebouw;
 5. er worden slechts kleine objecten (max. 25m2) geplaatst, zoals een luchtkussen, marktkraam, partytent of objecten van gelijksoortige omvang;
 6. bij plaatsing van meerdere marktkramen en/of innemen van standplaatsen wordt er een minimale vrije doorloop (looppad) tussen de objecten van minimaal 2 meter gerealiseerd;
 7. de activiteiten geschieden zodanig dat de toegang tot de weg(en) voor de hulpverleningsvoertuigen gewaarborgd blijft door een minimale vrije strook rijbaan van tenminste 4 meter breed en 4,20 meter hoog vrij te houden;
 8. er mogen geen evenementen worden gehouden op openbare wegen en/of parkeerterreinen met uitzondering sub i;
 9. de deelnemers aan een wandel en/of fietsactiviteit zijn reguliere verkeersdeelnemers en wijken niet af van bestaande wegen en paden;
 10. het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994;
 11. er is toestemming van de rechthebbende/eigenaar van de gebruikte ruimte c.q. grond;
 12. er worden de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat de gemeente Twenterand dan wel een derde, ten gevolge van het evenement schade lijdt;
 13. er worden aan aanwezige bomen of ander groen geen materialen bevestigd;
 14. na afloop van het evenement wordt de openbare ruimte geheel schoon en in de oorspronkelijke staat opgeleverd. Eventuele beschadigingen en/of vernielingen zullen voor rekening van de organisator worden hersteld;
 15. er wordt voldaan aan de "handreiking voorschriften brandveiligheid evenementen";
 16. brandkranen, brandputten en nooduitgangen worden vrijgehouden;
 17. eventuele bevelen en/of aanwijzingen van ambtenaren van politie, brandweer en/of gemeente worden stipt opgevolgd.
 18. Indien u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Wij helpen u graag verder.

Wanneer er bij het evenement sprake is van het plaatsen van een tent of een ander tijdelijk bouwwerk, wordt dit meegenomen in de aanvraag voor een evenement.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

De meeste evenementen zijn verboden. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor een evenement dat niet meer door mocht gaan vanwege corona. Er komt een nieuwe regeling voor evenementen van 1 januari 2022 tot en met september 2022. Meer informatie hierover volgt later op de website van het RvO. 

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer (0546) 840 840. Wij helpen u graag verder.