Bomen kappen

Wilt u een boom kappen? Dan is er in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom nodig. De regelgeving daarvoor is afhankelijk van de standplaats van de boom.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Check dit door de vergunning check te doen op www.omgevingsloket.nl.

Aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom moet altijd digitaal via www.omgevingsloket.nl.

Binnen de bebouwde kom

Als de boom een omtrek (rondom de stam gemeten) van meer dan 100cm heeft, gemeten op 130cm hoogte, dan is een vergunning voor het kappen nodig. Het maakt niet uit van welke soort de boom is. Voor bomen die op een perceel staan dat kleiner dan 300 vierkante meter is, hoeft u geen kapvergunning aan te vragen.

Hierbij zijn 2 uitzonderingen:

  • Als de boom in het verleden geplant is als compensatie voor reeds gekapte bomen, dan is voor zo’n compensatie-boom altijd een vergunning nodig, ongeacht afmetingen.
  • Grof snoeien van een boom (knotten of kandelaberen), waardoor het overgrote deel van de kroon verwijderd wordt is ook vergunningplichtig.

Buiten de bebouwde kom

Als de boom op een erf of in een tuin staat geldt dezelfde regel als binnen de bebouwde kom. (100cm omtrek op 130cm hoogte, compensatiebomen en grof snoeien).

Als de boom buiten een erf/tuin staat (bijv. in/langs een weiland, in een bos, of in een bomenrij) geldt de regel zoals binnen de bebouwde kom (100cm omtrek op 130cm hoogte) maar óók de regelgeving volgens de Wet Natuurbescherming, onderdeel houtopstanden. Heeft u hier vragen over, informeer dan bij de afdeling Vergunningverlening.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Is er een direct risico door de boom? Neem dan contact op met de afdeling Groen (0546) 840 840. De groenspecialist komt dan ter plekke de situatie beoordelen. Het college van B&W kan op advies van de groenspecialist besluiten om toestemming voor noodkap te verlenen.

Voorwaarden

Als een vergunning wordt verleend, volgt altijd een verplichting voor herplanten van nieuwe bomen. Dit kan oplopen van 1 tot 5 jonge bomen per gekapte boom. De gemeente bepaald het aantal en de minimale maat/afmeting bij aanplant. De herplant hoeft niet op exact dezelfde plek te gebeuren, maar wel op hetzelfde perceel/adres.

De aangevraagde vergunning wordt volgens de bomenverordening beoordeeld. Deze beoordeling gaat uit van de waarden van de boom:

  • Waarde voor natuur (nestplaats, leefgebied, voedselvoorziening etc.)
  • Waarde voor het landschap (aanzicht landschap, aankleding landschap etc.)
  • Waarde voor het dorpsschoon (aanzicht dorp, ‘aankleding’ of herkenningspunten in het dorp/straat)
  • De cultuurhistorische waarde (historische waarde, geschiedenis van een locatie, etc.)
  • De leefbaarheidswaarde (schaduwwerking, temperatuurregeling, seizoensbeleving, wateropname na stortbuien, etc. etc.)
  • De waarde voor recreatie (Hetgeen de standplaats/omgeving waardevol maakt ihkv recreatie, toerisme, ontspanning)

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bijzonderheden

Heeft u vragen over bomen kappen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening. 

wilt u een aanvraag doen voor een kapvergunning, dat kan allen digitaal viav www.omgevingsloket.nl. U kunt aleen een vergunning aanvragen wanneer u de eigenaar van de boom bent, u kunt dus geen vergunning aanvragen voor een boom van de gemeente. (Alleen met een machtiging van de eigenaar van de boom mag iemand anders een vergunning aanvragen.)

Ook voor zieke of dode bomen gelden regels en moet u vaak een (kap)vergunning aanvragen.

Contact

Heeft u nog vragen over het kappen van een boom, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening (0546) 840 840.