Bestemmingsplan wijzigen

Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Als dat niet mag, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een bestemmingsplan ook zelf wijzigen. Dat kan gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld:

 • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
 • Het nieuwe bestemmingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het bestemmingsplan gewijzigd wordt.

Aanpak

Zo vraagt u een wijziging van een bestemmingsplan aan:

 • Voordat u een aanvraag doet heeft u het volgende nodig: 
  • een omschrijving van uw plannen
  • een omschrijving van de gevolgen voor de omgeving
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
 • Dien een principeverzoek in via http://dloket.twenterand.nl/startform?id=RO1
 • De reactie van de gemeente kan positief of negatief zijn. Bij een positieve reactie heeft uw verzoek de meeste kans van slagen.
 • Doe een verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan via deze link: http://dloket.twenterand.nl/startform?id=RO1
 • De gemeenteraad beslist over een wijziging van het bestemmingsplan.

Bezwaar

Dit zijn de stappen als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt en u het er niet mee eens bent: 

 • De gemeente kan een voorbereidingsbesluit nemen. Daarin staat dat de gemeente van plan is het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt dit besluit maximaal 1 jaar inzien. U kunt niet reageren op het voorbereidingsbesluit.
 • De gemeente legt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Reageer tijdens deze 6 weken schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerpbestemmingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde bestemmingsplan definitief.

U heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen en dit is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken.

 • Bezwaar maken doet u binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.